Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom!  
Uyu n’umusi ugira 11 wo gusenga.  
Uyu musi tugiye gusengera iterambere ry’imiryango yacu: Imigambi ( projets), kugubwaneza( le bien être), guter’imbere( prospérité),…. Tubikore twishimikije ko:
1. Ni isezerano.
Gusubira mû vyagezwe 28:1-8 Ni mwagira umwete wo kwumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uyu musi, mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw isi. 2 Kand’ iyi mihezagiro izobazako, ibashikire, ni mwumvira Uhoraho Imana yanyu. 3 b Muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzowugira no mu matongo. 4 c Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, bo n’imirima yo mu ndimiro zanyu, n’uruvyaro rw’amasho yanyu, inka zanyu zirondoke, bo n’imikuku yanyu. 5 Mu bisimbo vyanyu hazoba umuhezagiro, bo no mu twato twanyu mucumbamwo. 6 d Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. 7 e Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu: bazozanana inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira ndwi. 8 f Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe, ube mu bigega vyanyu no mu vyo mukora vyose; kand’ Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye.
Ayo ni amasezerano ku miryango Imana yaduteguriye dukwiye kwakira mû gihe nk’iki co gusenga.
2. Imigambi yacu iyo tuyitumiyemwo Yesu araza akadufasha kuyirangura neza!
2 Abami 6:1-7 Bukeye abiga ivy’ ukuvugishwa babarira Elisa, bat’ Ehe raba, aho tuba haratwagiye, nk’uko nawe ubibona. 2 None rero turakwinginze, uturekure tuje kuri Yorodani, umuntu wese yicire igiti, twiyubakireyo aho kuba. Arabishura, ati Nuko ni mugende. 3 Umwe muri bo aramubarira, ati Ndagusavye wemere kujana natwe abasavyi bawe. Aramwishura, ati Nuko ndaje tujane. 4 Nuko barajana; bashitse kuri Yorodani batangura guhumbira ibiti. 5 Maz’ umwe muri bo, akirikw aricira igiti, incabiti imijukira mu mazi; araboroga, at’ Ewe jewe ndagowe! Erega mugenzi yar’ intirano! 6 a Uwo muntu w’Imana aramubaza, at’ Ikorokeye hehe? Arahamwereka. Araheza aca igiti, agiterera mu mazi, ya ncabiti irareremba. 7 Aramubarira, ati Yabire. Atuma ukuboko arayabira.
Nk’uko Elisa yatoreye inyishu uyo muvugishwa yaragize ikibazo niko Yesu akuraho inzitizi zose iyi turikumwe mû kurangura imigambi y’imiryango.

 

Umusi mwiza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading