Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Uyu n’umusi ugira 38 wo gusenga.

Uyu musi tugiye kwumviriza ic’Imana ivuga ku miryango.

Matayo 2:13-15 Bamaze kugenda, umumarayika w’Umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi, aramubgira, ati Vyuka, ujane umwana na nyina, uhungire muri Egiputa, ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondere umwana ngw amwice. 14 Ahenga mw ijoro aravyuka, ajana umwana na nyina, aja muri Egiputa, 15 f agumayo gushitsa Herode amaze gutanga, ngw ivyo Umwami Imana yavugiye mu wavugishwa na we bishike, ngo Nahamagaye umwana wanje ngw ave muri Egiputa.

Akenshi iyo duteze amatwi Imana iratuburira ku migambi mibi Satani afitiye abana kuko igihe cose yama ashaka kwica kazoza keza Imana ifitiye urwaruka.

Iyo rero Imana ivuganye natwe mur’ubwo buryo iba ishaka dusambuze iyo migambi mibi mû gusenga kugira intsinzi y’Imana yigaragaze mû buzima bw’urwaruka.

Uyu musi dukenguze mur’iyo nzira hanyuma dusenge twishimikije ic’Imana iza kutuganiriza ku miryango, kandi dusenge tududurirako ic’Imana izoba yatubwiye nk’uko Yosefu yabwiwe ico gukora.

Umusi mwiza! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading