Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Uyu musi tugiye kuraba ibituma twotabaza Yesu.

1. Acecekesha ibidutey’ubwoba.

Luka 8:22-24 Ku musi umwe mur’ iyo atambukira mu bgato, bo n’abigishwa biwe, arababgira, ati Tujabuke, tuje hakurya y’ikiyaga. Baterera ubgato, bava ku nkombe. 23 Bariko baragenda, arasinzira; hamanuka inkubi y’umuyaga mu kiyaga, ubgato bgariko buruzura amazi, bari mw irinde. 24 Baraza, baramukangura, bati Mwigisha, Mwigisha, turapfuye! Arikangura, azibiza ingunza n’ugusuriranya kw’amazi: birahora, haba agahwekere.

Yesu aserutse, ivyariko birasuriranya, abibwira ijambo rimwe bigaca bihora hakaba agahwekere.

2. Ibidutey’ubwoba biba akaryo ( opportunité) kuri Yesu ko kutwiyereka.

Matayo 14:28-33 Petero aramwishura, ati Mushingantahe, asangwa ari wewe, mbarira nze ah’ uri ku mazi. 29 Na we ati Ngo. Petero yururuka mu bgato, agendesha amaguru ku mazi, ngw aje aho Yesu ari. 30 Abonye igihuhuta, aratinya, atanguye kuroka arataka, ati Ntabara Mugenzi. 31 n Buno Yesu aramvura ukuboko, aramucakira, aramubgira, ati Yewe w’ukwizera guke, n’iki cagukekeranishije? 32 Buriye mu bgato, umuyaga uraca. 33 Abari mu bgato baramupfukamira, bati N’ukuri ur’ Umwana w’Imana.

Imifunda yari itamije abigishwa niyo Yesu yaziyeko aje kubatabara. Babonye ko n’umuyaga umwumviye, baramupfukamiye bamenya ko ari umwana w’Imana.

Sinzi ivyo urimwo uyu musi, ariko ivyo bigutey’ubwoba Yesu ashoboye kubicecekesha, ugasubira kumubona ukundi gushasha. Aho war’ugejeje kubabara, Yesu ashobora kubihinduriramwo ishimwe. Mwizere gusa!

Umusi mwiza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading