Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Uyu n’umusi ugira 25 wo gusenga.

Uyu musi tugiye gusenga Ishengero rigume mû kibanza co kugenzura isi ntirigenzurwe n’isi.

Ivyakozwe n’Intumwa 5:17-24 Maz’ umuherezi mukuru ahagurukana n’abari kumwe na we bose, ni bo muce witwa uw’ Abasadukayo, buzura ishari, 18 bashorera amaboko ku ntumwa, bazishira mu nzu y’ibohero rya bose. 19 g Maz’ umumarayika w’Umwami Imana ahenga mw ijoro yugurura inzugi z’ibohero, abakurayo, arababgira, 20 ati ni mugende, muhagarare mu rusengero, mubarire abantu amajambo yose ya bga Bugingo. 21 Bavyumvise, binjira mu rusengero hari nko mu mutwenzi, barigisha.
 
Bongera gufata intumwa, barazihana
 
Maz’ umuherezi mukuru azanana n’abari kumwe na we, bahamagaza abanyekombe, n’abakuru bose b’Abisirayeli, maze batuma mu nzu y’abanyororo kubazana. 22 Abagendanyi bagiye ntibabasanga mw ibohero: baragaruka barababgira, 23 bat’ Inzu y’abanyororo dusanze yugaye ata nkomanzi iriho na mba, n’abarinzi bahagaze ku nzugi, maze twuguruye ntitwasangamw’ umuntu. 24 Bumvise ayo majambo umukuru w’abashibamyi b’urusengero n’abaherezi bakuru bazazanirwa n’ivyabo, ikizovamwo.

Umuherezi mukuru n’abasadukayo bibaza ko bashobora gukoresha ububasha bafise mû kuburabuza igikorwa c’intumwa basunitswe n’ishari.

Icabaye kwabaye kuzazanirwa n’ivyabo kuko malayika yabakuye mw’ibohero abarinzi baraho, n’inzugi zugaye kuko Imana kurya itagenzurwa n’ivy’abantu niko n’ubushobozi ikoresha mw’Ishengero ryayo butagenzurwa n’ugushaka kw’isi.

Dusab’Imana Ishengero riguman’ico kibanza co gukorana n’Imana kuburyo ritamenyerwa kurya n’Imana itamenyerwa ngo ryisange ryaguye mû mutego wo kugenzurwa n’isi.

Umusi mwiza! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading