Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom! 
Uturorero tw’ingene amasengesho ashingura akarimbi.
1. Ishengero rya mbere. 
Ivyakozwe n’Intumwa 12:5-8 Nuko Petero arindirwa mw ibohero: arikw ab’ishengero baramusengera, batakambira Imana bakobeje. 6 c Ku musi Herode bgaca amubashikiriza, mur’ iryo joro Petero yar’ asinziriye hagati y’abasoda babiri, aboheshejwe iminyororo ibiri, abateramyi bari ku rugi barinda inzu y’ibohero. 7 d Maz’ umumarayika w’Umwami Imana amuhagarara i ruhande, umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu, aramukangura, ati Vyuka n’ingoga. Iminyororo imuva ku maboko, irakoroka. 8 Umumarayika aramubarira, ati Kenyera, wambare inkweto zawe. Abigenza artyo. Kand’ aramubarira, at’ Ikubirek’ umutamana wawe, unkurikire.
Herode yicishije Yakobo inkota, ishengero riranuma, ariko yiyongeje ngo yice Petero, rirakanguka rirasenga rikobeje.
Ayo masengesho yatumye umumalayika akura Petero mw’ibohero ntiyicwa, ahubwo atuma na Herode Imana imwica ubutumwa burabandanya.
V23-24 Uwo mwanya umumarayika w’Umwami Imana aramukubita, kukw adahaye Imana Rurema icubahiro, aturika inyo, aracikana. 24 k Arikw ijambo ry’Imana riragwira, riramamara .
Iyo habaye gukanguka no gusenga, nta gishobora kwitambika imbere y’umugambi w’Imana, ariko iyo gusenga kubuze, Satani ashitsa ivy’ashatse.
Duhitemwo gusenga! 

 

Umusi mwiza!

Pasteur Cassien NIKO

Receive Jesus
Receive forgiveness
Receive eternal life
Receive the gift of the Holy Spirit

Loading