Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Uruhara rwacu kugira Yubile itugirire akamaro.

Kwumvir’Imana no kwizera.

Abalewi 25:17 Nuko ntimuze mugungane, ariko muntinye, jewe Imana yanyu, kuko nd’Uhoraho Imana yanyu.

Igihe ca Yubile igikorwa co gusubizwa amatongo canke abagurano cagomba gukorwa hisunzwe kwubah’Imana mû kumenya ko amatongo n’abagurano ko ar’ivy’Imana.

Abalewi 25:23 Amatongo ntaz’ agurwe herandaheze, kukw igihugu ar’ icanje, namwe kuri jewe mukaba akavantara n’abatsi b’indaro“.

Abalewi 25:55 Kukw Abisirayeli ar’ abagurano banje niharije; n’abagurano banje nakuye mu gihugu ca Egiputa: ni jewe Uhoraho Imana yanyu“.

Natwe tugomba kwizera igikorwa Yesu yakoze kugira kitugirir’akamaro.

Abaheburayo 4:1-2 Nuko, kukw isezerano ryo gushika mu buruhukiro bgayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebge yiyumvirwa kw akererewe. Kuko natwe twabgiwe ubutumwa bgiza nka bo, ariko, ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanzwe n’ukwizera mu mitima y’abaryumvise.

Iman’idushoboze kwizera kugira ibihe bihinduke ku buzima bwacu.

Umusi mwiza! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading