Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Uyu musi tugiye kuraba uruhara rwacu kugira Uhoraho abane natwe mû nzira yacu.

1. Kumutumira.

Amosi 3:3 Mbega babiri bojana bataraganye?

Buri gitondo, dufat’akanya ko gutumira Imana mû rugendo rwa buri musi. Uhoraho aba yifuza kujana natwe ariko bisaba ko tumutumira mû gusenga.

Zaburi 37:5 Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, Abe ari we wishimira, na we azobishitsa.

2. Kumwumvira.

Zaburi 119:9 Umusore azokwezesha inzira yiwe iki? Azoyezesha kuyitondera nk’ukw ijambo ryawe rivuga.

Iyo twemereye Uhoraho kubana natwe mû nzira ya buri musi, ntaduherekeza ahubwo aratuyobora kuko wewe aba azi ivyo tuza guhura.

Akenshi atuyobora biciye mw’ijambo ryiwe. Iyo tubayeho twumvir’ijambo rikatuyobora, inzira yacu irezwa, igahimbara Uhoraho.

Twame turondera ijambo rituyobora buri musi kugira ngo ingendo zacu za buri musi zigaragaremwo Imana.

Umusi mwiza ! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading