Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Twakire iyinga rishasha dushimir’Imana kuko umusi wose mushasha Imana iba iwuturemeye ngo tuwakiremwo bishasha.

Iri yinga tugiye kwiga ku kugendera mû muco w’ijambo ry’Imana.

Zaburi 119:105 Ijambo ryawe n’itara rimurikira ibirenge vyanje, N’umuco umurikira mu nzira yanje.”

Urugendo rw’ubuzima turimwo hano kur’iyi si nta burenganzira dufise bwo guhagarara no gusinzira kuko n’urugendo rw’umwanya muto.

Mur’urwo rugendo iyo utariko uj’imbere, ub’uriko urasubir’inyuma.

Nico gituma mur’iyo nzira twabonye ko hakora itara hamwe n’umuco bifise isoko imwe mw’ijambo ry’Imana bigakora vyose kumurikira ibirenge biri mû nzira. Itara rikor’igihe c’ijoro, umuco nawo ugakor’umurango.

Nkaba ndabifurije ko iri yinga ryotubera iryo guter’intambwe mû kugendera mû muco w’ijambo ry’Imana, haba mû bihe vy’umwijima canke ivy’umuco.

Umusi mwiza n’indwi nziza!  

Pasteur Cassien NIKO  

Loading