Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom! 
Twakirane umunezero iyinga rishasha! Nkaba nifurije umwe wese ko ijambo ry’Uhoraho ryokongera kuza kuri we.
Itanguriro 15:2-6 Aburamu aramubaza, ati Mwami Uhoraho, uzompa iki, ko ngiye gupfa ata kana nsize, kand’ uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri Umunyadamasiko? 3 b Arongera, at’ Erega nta ruvyaro wampaye, kand’ umunyarugo yavukiye i wanje ni we azotora ivyanje. 4 c Maz’ ijambo ry’Uhoraho ryongera kuza kuri we, rit’ Uyo si we azotora ivyawe, arik’ uzova mu kara kawe ni we azobitora. 5 d Amusohokana hanze, aramubgira, ati Rangamiza, urabe mw ijuru, uharure inyenyeri, namba woshobora kuziharura. At’ Uruvyaro rwawe ni ko ruzongana. 6 e Yizera Uhoraho, Uhoraho abimuharurako nk’ukugororoka.
Uhoraho yari yarahaye Aburahamu isezerano ryo kuba ubwoko bukomeye. Ariko Aburamu harageze igihe ukwizera kwiwe kuragabanuka atangura gukekeranya kuvy’Imana yamubwiye.
Maz’ijambo ry’Uhoraho ryongera kuza kuri we rimuha umuco ukwiye kuvyo yariko ariyumvira, Uhoraho yongera gushimangiza ijambo ryiwe n’ibimenyetso bikomeye.
Aburahamu asubira kuduza ukwizera, Uhoraho abimuharurako nk’ukugororoka.
Mu rugendo turimwo birashika umuntu akaba mu bihe asanga ukwizera kwiwe kwagabanutse.
Ikiba gikenewe n’uko Imana yokongera kuzana ijambo ryayo ukundi gusha.
Reka rero iri yinga Imana yongere igaruke ku muntu wese ikomeze ico yavuze n’ibimenyetso biduza ukwizera kwacu.

 

Umusi mwiza n’iyinga ryiza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading