Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom! 
Twakirane umunezero iyinga rishasha!  
Iri yinga n’iryo gusenga kuko turiko twibuka imisi 10 abigishwa ba Yesu bamaze mû masengesho barindirirye ubushobozi bwa Mpwemu Yera uyu musi ukaba ugira 4 mur’iyo misi 10.
Ivyakozwe n’intumwa 1: 12-14 Buno basubira i Yerusalemu, bavuye ku musozi witwa Elayono, uri hafi y’i Yerusalemu nk’urugendo rwemewe kugendwa kw’isabato j. 13 l Bashitseyo, barurira baja mu nzu yo hejuru, aho bari basembereye, ari Petero, na Yohana, na Yakobo, na Andereya, na Filipo, na Toma, na Barutolomayo, na Matayo, na Yakobo mwene Alufayo, na Simoni Zelote, na Yuda mwene Yakobo. 14 m Abo bose basenga badahumeka n’umutima uhuye, hamwe n’abagore, na Mariya nyina wa Yesu, na bene nyina.
Uko gusenga kwabashikanye ku kuzura Mpwemu Yera bose uko bari 120.
Ivyakozwe n’intumwa 2:4 Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi, uko Mpwemu abahaye kuzivuga.
Ukuza kwa Mpwemu Yera kwazanye ikanguro rikomeye kandi icashoboje intumwa kuryitwaramwo neza kwabaye amasengesho.
Iri yinga tugiye gukomeza gusenga amasengesho azodushoboza kwitwara neza mû bihe vy’ikanguro biri imbere yacu.
1 Petero 5:6″ Nuko mwicishe bugufi muri musi y’ukuboko kw’Imana kw’ubushobozi, kugira ngw’iz’ ibashire hejuru mu gihe gikwiye .”

 

Umusi mwiza n’indwi nziza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading