Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom ! 
Twakirane umunezero iyinga rishasha! 
Nkaba ndabifurije ko iri yinga ryoba iryo gushingwa neza mw’ijambo ry’Imana.
Abo i Kolosayi 1:22-23 none yabuzurije na yo mu mubiri wiwe w’umuntu kubg’ urupfu yapfuye, ngw abashikane imbere yayo mur’ abera, mudafise agasembga, mutagira ico mwogawa; 23 v asangwa muhora mwizeye, mushinzwe neza mutanyiganyiga , mudatirimuka mu vyizigiro biheshwa n’ubutumwa mwumvise, bgavuzwe mu baremwe bose bo musi y’ijuru, ubgo jewe Paulo nacikiye umukozi wabgo.
Kwumva ubutumwa bwiza kurema ivyizigiro, bigakuza ukwizera muri twebwe. Uko dukomeza kugendera mu kwizera duheshwa no kwumva, dusanga twanshinzwe neza ata kunyiganyiga kuko tuba twakiriye ubwami butanyiganyiga.
Abaheburayo 12:28 Ni co gituma, kuko twakira ubgami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka, kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha tuyitinya :
Reka rero iri yinga ribe iryo gushingwa neza tutanyiganyiga mu bwami butanyiganyiga!

 

Umusi mwiza n’indwi nziza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading