Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Turangize iyinga twiga ahar’ibanga ryo kugumana umunezero .
1. Kuronka akanya imisi yose ko kwihererana n’Imana. 
Zaburi 5:11 Ni ho abakwishimiye bazonezerwa, Umunezero uzobatera guhora bashira amajwi hejuru, kuk’ ubakingiye, Kandi n’abakunda izina ryawe bazonezererwa muri wewe.
Kwihererana n’Imana bizana umunezero, bigatuma akanwa kabo kama kuzuye amashimwe n’indirimbo kuko bidudubiza biva mu mutima wuzuye Imana kuko aba yayironkeye ikibanza.
2. Kurondera akaryo ko gutanga ivy’Imana yashize muri twebwe.  
Abanyefeso 2:10 Kuko tur’ ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo.
Gukora ibikorwa vyiza urongowe n’Imana n’isoko ry’umunezero. No mu bihe bigoye iyo umuntu ahaye agaciro gukorera abandi hako aguma yiyugaraniye ku bibazo vyiwe, bituma agumana umunezero.
3. Kubwira Yesu abatamuzi.  
Luka 15:7 Ndababgira yuko mw ijuru bazonezererwa bartyo umunyavyaha umwe yihannye, bakamurutisha abagororotsi mirongwicenda n’icenda batarinda kwihana.
Iyo umuntu ahaye amahirwe umuntu 1 kwihana, ijuru riranezerwa kandi nawe unezeranwa n’ijuru.
Birashoboka rero kwamana umunezero tubishizemwo ugushaka!

 

Week-end !

Pasteur Cassien NIKO

Loading