Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Uyu n’umusi ugira 20 wo gusenga

Turangize iri yinga ryo gusengera imiryango dutumira Yesu mu bihe vy’umunezero n’ivy’umubabaro mu miryango.

Yohana 2:1-2 Ku musi ugira gatatu haba ubukwe i Kana i Galilaya, kandi nyina wa Yesu ni ho yar’ ari. 2 Yesu na we atorerwa ubukwe, bo n’abigishwa biwe.

Mu bukwe bw’i Kana Yesu baramutumiye, ibinyobwa biheze barabimumenyesha, icavuyemwo Yesu yakoze igitangaza co guhindura amazi umuvinyu, urubanza rubandanya rumera neza!

Yohana 11:1-3 Harih’ uwar’ arwaye, ni Lazaro w’i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. 2 b Uwo Mariya ni we yasize Umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe; uyo Lazaro yar’ arwaye ni we musaza we. 3 Bashiki biwe batuma kuri Yesu, bati Mugenzi, wa wundi ukunda ararwaye.

Yesu yari incuti y’Umuryango wa Lazaro, Mariya na Marita. Lazaro arwaye babimenyesheje Yesu, agera kuza yamaze gupfa, ariko aca abazurira uwapfuye, ahindura ahari ikigandaro haba umusi mukuru no kubona ibitangaza.

Reka natwe tumutumira mu miryango yacu mu bihe vyose vyo kunezerwa n’ivy’umubabaro kuko naho hoba ibibazo Yesu ahari ntibiyangara.

Ico aba akeneye n’ukumutumira tukamusangiza tukamusangiza ibihe bitandukanye biba biriko birashikira imiryango yacu. Iy’ahari arakora.

Ivyahishuriwe Yohana 3:20 Ehe mpagaze ku rugi, ndaramukije. Umuntu ni yumva ijwi ryanje, akugurura urugi, ndinjira i we, dusangire.

Week-end nziza! 

Pasteur Cassien NIKO  

Loading