Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom!  
Turangize iri yinga dusab’Imana kwongerwa ubwenge bwo gutahur’ivyanditswe. 
Luka 24:44-45 Arababgira, at’ Aya n’amajambo yanje nababgira nkiri kumwe namwe, y’ingen’ ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y’abavugishwa n’Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. 45 Maz’ abungura ubgenge ngo batahure ivyanditswe.
Ibihe tubamwo hagenda hashitswa ivyanditswe ku wahawe ubwenge bwo kubitahura, uyu aguma mû guhishurirwa ibiriko birashika, akama abona ibintu nk’uko Imana ibibona.
Gutahura ivyanditswe birinda umuntu gucumura.
Zaburi 119:11 “Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje Ngo noye kugucumurako.”
Icifuzo cacu imisi yose gikwiye kwama ari uko ijambo rya Kristo riba muri twebwe.
Colossien 3:16a “Ijambo rya Kristo ribe muri mwebge rigwiriye, ririmw’ ubgenge bgose:”

 

Week-end nziza!

Pasteur Cassien NIKO

Receive Jesus
Receive forgiveness
Receive eternal life
Receive the gift of the Holy Spirit

Loading