Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom!

Uyu musi tugiye kurabira hamwe insobanuro y’inzira y’Imana.

Mariko 1:2-3 Nk’uko vyanditswe na Yesaya yavugishwa n’Imana, Ng’ Umve, ngira ntume integuza yanje imbere y’amaso yawe, Ikuroranirize inzira. 3 c Ijwi ry’usemererera mu bugaragwa, Ati Ni mutegure inzira y’Uhoraho, Mugorore iz’ ibihamo ziwe.

Inzira y’Imana isobanura uburyo Imana ikora kugira ishikire umuntu, imwiyereke canke imwihishurire.

Nico gituma izo nzira ari nyishi cane.

Yesaya 55:8-9 Kukw ivyiyumviro vyanje atari vyo vyiyumviro vyanyu, kand’ inzira zanyu atari zo nzira zanje, ni k’Uhoraho agize. 9 g Mbere nk’ukw ijuru ryitanguye isi, ni kw inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n’ivyiyumviro vyanje vyitanguye ivyiyumviro vyanyu.

Dusab’Imana buri musi kwuguruka amaso ngo duhishurirwe inzira yayo kuko har’aho ica muvyo tutari twiteze.

Umusi mwiza!  

Pasteur Cassien NIKO 

Loading