Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Ibiranga urukundo rw’Imana. 
1 Ab’i Korinto 13:4-7 Urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, 5 c ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyarwo, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, 6 d ntirunezererwa ukugabitanya kw’abandi, ariko runezeranwa n’ukuri: 7 e rurenzako muri vyose, rwizera vyose, rwizigira vyose, rwihanganira vyose.
Imana ni Urukundo, aho iganje hagomba kugaragara urukundo mur’ubu buryo iyo mirongo irugaragaza!
Ko turiko turarimbura ku ku rukundo rw’Imana, turashobora gusuzuma nimba vy’ukuri ivyo dukora bifise aka karanga k’urukundo.
Imana yashimye ko tugaragaza urukundo rwayo mû buryo tubana na bagenzi bacu.
1 Yohana 4:7-8 Abo nkunda, dukundane: kuk’ urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n’Imana, kand’ azi Imana. 8 Udakundana, ntazi Imana, kukw Imana ar’ urukundo.
Dusab’Imana urukundo rwayo ruganze ukubaho kwacu. 

 

Pasteur Cassien NIKO
IMANA Ibahezagire

Loading