Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom!

Abo i Galatiya 2:20 Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho; yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ivyo nkora vyose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera Umwana w’Imana yankunze, akanyigura.

Kwiyegurira Imana ni igikorwa kigaragaza ingingo umuntu yafashe yo kurekurira ubugingo bwiwe Kristo akaba ariwe aganza kubeho kwiwe.

Ico aharanira ni ugukora ubugombe bwa kristo, ntabe ariwe aboneka, ka jewe (moi) kakapfa, Kristo akaba ariwe asigaye ariwe ubuzima bwiwe bwubakiyeko ( Christ au Centre de sa vie)

Ntarondera gukora ico yishakiye, akora ubugombe bwa Kristo, icubahiro aharanira ni icubahiro ca Kristo nk’uko Paulo yabikora.

Abo i Filipi 1:20-21 nk’uko niteze cane nkizigira yuko hatazogira ikintu kimmaramaza, ariko ko mu bushizi bg’amanga bganje bgose Kristo aheshwe icubahiro n’umubiri wanje, nk’uko bihora biba, na none kw ari ko bizoba, naho noba ndiho canke naho noba mpfuye.21 Kuko kubganje kubaho ari Kristo, kandi gupfa ar’ inyungu

Iman’idushoboze kuyiyegurira mû ntango z’uyu mwaka wo kurabwa neza nayo.

Umusi mwiza! 

Pasteur Cassien NIKO 

 77 total views,  1 views today

Leave a comment