Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Turakomeza kwiga ku kwiyegurir’Imana.

Uyu musi tugiye kuraba ku kwiyegurir’Imana nk’umuryango ( famille restreinte).

1. Akarorero ka Yosuwa.

Yosuwa 24:14 – 16 None rero ni mwubahe Uhoraho, mumusabe mu vy’ukuri ata buryarya; mukureho za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, Uhoraho abe ari we musaba. 15 o Kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho, uyu musi ni mwitoranirize uwo muzosaba, namb’ ari za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi, cank’ imana z’Abamori ben’ iki gihugu murimwo; ariko jeho n’abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho.
16 Abantu baramwishura, bati Guheba Uhoraho ngo dusabe izindi mana biragahera!

Nk’uko Yosuwa yahisemwo kugendanira Uhoraho n’abo mû nzu yiwe bose, niko natwe duhamagarirwa guhitamwo kwiyegurir’Imana nk’umuryango kuko biri mû ntumbero y’Imana.

Ivyakozwe n’Intumwa 16:31Baramwishura, bat’ Izere Umwami Yesu, urakira, mwe n’abo mu nzu yawe .

2. Akarorero ka Koruneliyo.

Ivyakozwe n’Intumwa 10:1-2 Kayisariya har’ umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w’abasoda ijana wo mu ngabo zitwa Abanyetaliya. 2 Yar’ umuntu yubaha Imana akayitinyana n’abo mu nzu yiwe bose, yagirira abantu ubuntu bginshi, agasenga Imana ubudasiba.

kwiyegurir’Imana nk’umuryango ntibiraba abakozi b’Imana bazwi nka Yosuwa umusubirizi wa Mose, uwariwe wese arashobora kubikora.

Koruneliyo yari intwazangabo y’abasoda ijana, ariko yubah’Imana n’abo mû nzu yiwe bose.

Twuguruk’amaso duhagararire imiryango yacu mu gusenga no kubasangiz’ijambo ry’Imana kugira ukwubah’Imana kuhabe.

Umusi mwiza!

Pastor Cassien NIKO  

Loading