Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Kuber’iki dukwiye guha agaciro uwo mushinge  
1. Niwo udashobora kunyiganyiga.
Ahaheburayo 12:26-28 Ijwi ryayo ryanyiganyigije isi ico gihe: ariko noneh’ irasezeranye, iti Hasigaye rimwe, ngatigitisha, s’isi gusa, ariko n’ijuru na ryo. 27 Iryo jambo, ngo Hasigaye rimwe, ryerekana gukurwaho kw’ibinyiganyizwa, kukw ar’ ivyaremwe, kugira ngw ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho . 28 Ni co gituma, kuko twakira ubgami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka, kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha tuyitinya:
Ibintu birahinduka kandi hakager’igihe bigata agaciro, no gukurwaho bigakurwaho. Ariko ubwami bushingiye kuri Kristo ariwe Jambo w’Imana ntibushobora kunyiganyizwa.
Nico gituma Pawulo ahanura abo i Filipi ko ivyiyumviro vyabo ata kindi bikwiye kubakirako atari kuri Kristo we Kuri.
Abo i Filipi 4:8 Ibisigaye bene Data, ivy’ ukuri vyose, ivyo kwubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivy’ igikundiro vyose, ibishimwa vyose, ni haba harih’ ingeso nziza, ni haba hariho gushimwa, abe ari vyo mwiyumvira.
2. Niwo utuma tuba ingoro Imana ibamwo
Abanyefeso 2:21-22 Muri we ingoro yose, yubatswe neza, irakura, ngw ibe urusengero rwera mu Mwami wacu. 22 u Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muheshwe na Mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo.
Kwubakira kuri Kristo bituma tuba ingoro yubatse neza, kandi turakura, tugahinduka urusengero rw’Imana rwejejwe, Imana ikaza ikaba muri twebwe.
Aya n’amahirwe ata handi aboneka atari mû kwemera kwubakira ubuzima bwacu mw’ijambo ry’Imana. Kuko iyo turyemereye rituma dukura.
1 Pierre 2:2 mumere nk’inzoya zivutse vuba, mwifuze amata y’umutima adafunguye, kugira ngw abakuze abashitse ku gakiza;
Ikindi kandi, kwubakira ubuzima bwacu mw’ijambo ry’Imana biratweza.
Yohana 17:17 Ubeze mu kuri: ijambo ryawe ni ryo kuri.
Duhe agaciro aya mahirwe turonkeshwa no kwubakira ubuzima bwacu mw’ijambo ry’Imana.
3. Niwo utuma tuba abantu b’Imana bashitse.
2 Timoteyo 3:16-17 Ivyanditswe vyose vyahumetswe n’Imana, kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu, no kumuhana, no kumutunganya, no kumutoza indero nziza mu kugororoka: 17 n kugira ng’ umuntu w’Imana abe ushitse, afise ibimukwiye vyose, ngw akore igikorwa ciza cose.
Kwubakira ubuzima kw’ijambo ry’Imana ni kwemera gutunganywa naryo, mû kwemera gutozwe indero nziza naryo gushitsa ritugize abanatu b’Imana bashitse.
Kuba umuntu w’Imana ashitse ni urugendo ( processus), kandi uwushaka kubiba abigiramwo uruhara mû kwemera kurerwa naryo uko yoba ari kwose, ataravye imyaka, igihagararo, canke akaranga.
Iri n’ibanga rikomeye rimenywa n’abarihaye agaciro.
Ariko ico twotahura n’uko abariko barakora ni benshi, ariko abariko barakora ibikorwa vyiza imbere y’Imana ni abemeye kuba abantu bayo bashitse. Kandi ivyo bazokora bazobihemberwa.
Matayo 7:22-23 Benshi bazombgira kuri wa musi, ngo Mwami, Mwami, ntitwavugishwa n’Imana mw izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mw izina ryawe, ntitwakora ibitanganza vyinshi mw izina ryawe? 23 p Ni ho nzobajinjiburira, nti Nta ho nigeze mbamenya; mviraho, mwa bakora ibizira mwe.
Twemere kuba abantu b’Imana bashitse, ntituzokwisange mû bo Kristo azokwihakana.

 

Umusi mwiza !

Pasteur Cassien NIKO

Receive Jesus
Receive forgiveness
Receive eternal life
Receive the gift of the Holy Spirit

Loading