Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom!  

Umusi ugira 4 wo gusenga.   
Kuber’iki dukeneye gusenga no kwisonzesha ? Igice ca 3.  
3. Niyo nzira ituma imigambi ya Satani ipfa.
Ivyakozwe n’intumwa 12:1-11 Maze nko mur’ ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw ishengero ngw abagirire nabi. 2 Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. 3 Maz’ abonye ko bihimbaye Abayuda, ariyongeza, afata na Petero. Hari mu misi y’imitsima itambiwe. 4 Amaze kumufata amushira mw ibohero, amuha abasoda cumi na batandatu kumurinda ari bane-bane, agira ngw az’ amushikirize abantu, Pasika ishize. 5 b Nuko Petero arindirwa mw ibohero: arikw ab’ishengero baramusengera, batakambira Imana bakobeje. 6 c Ku musi Herode bgaca amubashikiriza, mur’ iryo joro Petero yar’ asinziriye hagati y’abasoda babiri, aboheshejwe iminyororo ibiri, abateramyi bari ku rugi barinda inzu y’ibohero. 7 d Maz’ umumarayika w’Umwami Imana amuhagarara i ruhande, umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu, aramukangura, ati Vyuka n’ingoga. Iminyororo imuva ku maboko, irakoroka. 8 Umumarayika aramubarira, ati Kenyera, wambare inkweto zawe. Abigenza artyo. Kand’ aramubarira, at’ Ikubirek’ umutamana wawe, unkurikire. 9 Arasohoka, aramukurikira, yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze kw ar’ ivy’ ukuri, arikw agira ngw abonye ivyo yeretswe nko mu nzozi. 10 Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika kw irembo ryugarije urugi rw’icuma, rija mu gisagara. Rurabiyugururira ubgarwo, barenga irembo baca mu nzira imwe, uwo mwanya umumarayika aca amusiga hano. 11 Akenge kagarutse, Petero aribgira, ati Noneho mmenye vy’ukuri yuk’ Umwami yatumye umumarayika wiwe, akankiza ukuboko kwa Herode, bo n’ivyo ubgoko bg’Abayuda bgari bushamaje vyose.
Ugusenga nikwo kwatumye umugambi wo kwica Petero uburizwamwo naho yari yafashwe na Herode, umwami w’abayuda yibaza ko akomeye kandi ko ic’ashatse kiba ku bantu biwe.
Ugusenga kwatumye Imana yiyerekana ko ariyo ifise ijambo rya nyuma kuri Petero, imukura mu minwe ya Herode.
Imigambi ya Satani ku buzima bwacu nta handi tuyisamburira ni mu gusenga.

 

Umusi mwiza !

Pasteur Cassien NIKO

Receive Jesus
Receive forgiveness
Receive eternal life
Receive the gift of the Holy Spirit

Loading