Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom!  
Twakirane umunezero iyinga rishasha. 
Iyinga riheze twize ku gusenga gushingura akarimbi.
Ugusenga kugomba gufatana no kwizera kugira gutume ibintu biba. Yakobo 5:15a” Kand’ ugusenga gufatanije n’ukwizera kuzokiza umurwayi, Umwami azomuvyura:”
Iri yinga tugiye kwiga ku kwizera kwimura imisozi.
Matayo 21:18-22 “Kare mu gatondo arikw arasubira mu gisagara, yumva arashonje. 19 k Abonye umusukoni ku nzira, arawegera, ntiyagira ico awubonako, atar’ amababi gusa, arawubarira, ati Ntugapfe wamye insukoni uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Uwo musukoni uca ukabirana uwo mwanya. 20 Abigishwa babibonye, baratangara, bati Mbeg’ uyu musukoni uyu mwanya ukabiranijwe n’iki? 21 l Yesu arabishura, ati Ndababgire ukuri: Iyo muba muri n’ukwizera, mudakekeranya, ntimwokora ic’ uyu musukoni gusa, ariko mwobgira n’uyu musozi, muti Shinguka, utabge mu kiyaga; vyoba ko. 22 Kand’ ivyo muzosaba vyose musenze, mwizeye, muzobihabga.”
Ico twotahura n’uko Imana yemera ko mû rugendo rwacu rw’ubuzima rubamwo intambamyi. Ariko izo ntambamyi zihari kugira tuzirengere biciye mû gusenga gufatanije no kwizera bikaduha kurengera izo ngorane maze ukwizera kwacu kugakura kuko guhinguwe n’ibikorwa!
Reka iri yinga ritubere iryo guter’intambwe mû kubaho ubwo buzima bwo kwizera no kubona intambamyi zishinguka zikimurwa imbere yacu.

 

Umusi mwiza n’indwi nziza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading