Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Inyungu ziri mu kwisubiramwo ( igice ca 3)

5. Kwirimbura biturinda uburyarya .

Matayo 7:1-5 Ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. 2 b Kuko, uko muhinyura abandi, ari ko muzohinyurwa namwe; kand’ ingero mugeramwo muzoyigererwa namwe. 3 Urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzawe, kand’ inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze? 4 Wobgira ute mugenzawe, uti Zana ngutosore akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise inkingi mu jisho ryawe? 5 Wa ndyarya we, banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe.

Umutego abantu b’Imana dukunze kurwamwo, ni guhinyura abandi no kubacir’imanza. Ariko iyo Imana idushoboje kubanza kwisubiramwo, dusanga natwe tutari beza ku buryo twocir’imanza abandi, bigatuma dutahurana tukababarana ( empathie). Kandi iki nico Imana ishaka mu mubano wacu na bene Data.

Abo i Filipi 2:3 Ntimugire ico mukora kubgo gukebana cank’ ukwifata uko mutari, ariko mwicishije bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta ,

6. Kwirimbura bidushoboza kunezereza Kristo.

2 Abo i korinto 5:15 Kand’ icatumye apfira bose kwar’ ukugira ngw abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye, akabazukira.

Iyo tumenye ko ubuzima turimwo ari ideni dufitiye Imana yatanze umwana wayo kubwacu, biturinda uruhendo rw’umubiri na Satani tukamenya ko ubu buzima hari uwabuduhaye dutegerezwa kubukoresha uko ashaka.

Umusi mwiza ! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading