Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Inyungu iri mu kwisubiramwo.

1. Bituma umuntu abona aho yananiriwe agafata ingingo yo guhinduka .

Luka 15:20-24 20 Ava hasi, aja kwa se. Se amubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanga, amugwa mw izosi, aramugumbira. 21 Wa muhungu aramubgira, ati Data, nacumuye ku Yo mw ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. 22 Maze se abarira abashumba biwe, ati Ni muzane n’ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n’impeta ku rutoke n’inkweto mu birenge, 23 muzane ya shuri inuze, muyibage, turye tunezerwe: 24 h kuk’ uyu mwana wanje yari yarapfuye, non’ arazutse; yari yarahavye, non’ arahabutse. Nuko batangura kunezerwa.

Ukwisubiramwo kwasunikiye umwana w’Icangazi gusubira kwa Se no kwakirwa neza! Se aranezerwa, umwana nawe asubizw’iteka.

Imana ni Data wa twese, iyo twirimbuye dufata ingingo zihimbara Imana ikanezerwa natwe tukinjira mw’iteka ry’abana b’Imana koko

2. Kwirimbura bidushikana ku gushim’Imana .

Zaburi 124:1-6 Iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, N’abe ari kw Abisirayeli bavuga none; 2 Iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, Hamwe abantu badukurira hasi, 3 b Baba baratuyongobeje tukibona, Hamwe uburake bgabo bgarurumba kuri twebge.
4 c Amazi aba yaraturengeye rwose, Isuri iba yararenze ku bugingo bgacu, 5 Amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bgacu. 6 Uhoraho ashemagizwe, Atadutanze ngo tube inyama z’amenyo yabo.

Nk’uko Ab’isirayeli basubiz’amaso inyuma bikabatera gushim’Imana, niko natwe uyu musi turavy’ingene uyu mwaka wagenze, twosanga dufise vyinshi vyo gushima.

N’igihe cacu co kuba mu bihe nk’ivyo vyiza twitegurira kwinjira mu mwaka mushasha!

Umusi mwiza ! 

Pasteur Cassien NIKO 

 68 total views,  1 views today

Leave a comment