Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Turabire hamwe ingaruka nziza zo kwemera kurekura ivy’Imana yadushizemwo ngo bifashe abandi.

1. Igikorwa kiguma caguka.

Ivyakozwe n’Intumwa 3:11 Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukira kuri bo, bakoranira kw ibaraza ryitwa irya Salomo, batangaye cane.

Imana imaze gukoresha Petero na Yohana gukiza ikimuga, abantu benshi baje kuri bo nabo babona akaryo ko kubabwira ubutumwa bwo kwihana.

Ivyakozwe n’Intumwa 3: 19 Nuko mwihane, muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe vyo guhembuka bibone ingene biza, bivuye mu nyonga z’Umwami Imana,

Bamaze kwumva, barizera barakizwa.

Ivyakozwe n’Intumwa 4:4 Ariko benshi mu bumvise iryo jambo barizera, igitigiri c’abagabo gishika nk’ibihumbi bitanu .

Ubufasha bwavuye ku muntu umwe, bushikira abantu ibihumbi bitanu.

2. Haba gushira amanga.

Ivyakozwe n’Intumwa 4:12 Babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe, atar’ abanyabgenge, baratangara; maze bamenya ko babana na Yesu;

Petero na Yohana kwemera gushira ahabona ivyo bahawe vyarabakomeje n’imbere y’abatwara b’ico gihe, bahagarara bashiz’amanga badatinya.

Ivy’Imana idushiramwo irashaka ko bifasha benshi, kandi niyo idukomeza, ikaduha gushira amanga. Ico dusabwa n’ukwemera ikadukoresha.

Umusi mwiza ! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading