Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom! 
Ingaruka mbi zo kubangikanya Imana. 
Yakobo 1:7&8 Uyo muntu yoye kwiyumvira kw ari n’ic’ azohabga n’Umwami Imana, 8 kukw ar’ umuntu w’imitima ibiri, adaguza mu nzira ziwe zose.
Iyo umuntu abayeho afise imitima ibiri ntaco ahabwa n’Imana iyo asenga kuko aba abangikanije kandi Imana itemera kubangikanywa.
Yesu yaravuze ko ata wusaba abami babiri.
Matayo 6:24 Nta wusaba abami babiri: kuko yokwanka umwe, agakunda uwundi, canke yoguma kur’ umwe, akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n’Itunga.
Imitima yacu ibe ikibanza Imana ibamwo yonyene kuko arico gikwiriye. 
 

Pasteur Cassien NIKO

Loading