Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Uyu musi tugiye kuraba ikibanza Imana iha uwo ihaye Mpwemu yera !

1. Iba imwemeje ko ari uwayo bwite!

2 Abo i Korinto 1: 21&22 Imana ni yo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi ni yo yaturobanuje amavuta. 22 n Kandi ni yo yadushizekw ikimenyetso o, itugwatiriza Mpwemu wayo mu mitima yacu.

Mpwemu yera ni ikimenyetso ( sceau) cerekana ko umuntu ari uwo Imana yiharije kandi ko Imana ivyemeje!

2. Uwakiriye Mpwemu niwe ashobora kuyoborwa n’Imana.

Abaroma 8:14&15 Abarongorwa na Mpwemu w’Imana bose ni bo bana b’Imana. 15 k Kuko mutahawe impwemu y’ubuja ngo mwongere gutinya; ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b’Imana , idutakisha ngo Abba j, Data.”

3. Uwufise Mpwemu niwe mugeni wa Kristo, igihe kigeze azorengukanwa imbere y’Imana yerekanwa na Kristo yamukoye.

Abaroma 8:9 Ariko mweho ntimuganzwa n’akameremere k’umubiri, ariko muganzwa n’impwemu , bisanzwe Mpwemu w’Imana aba muri mwebge. Arikw iy’ umuntu adafise Mpwemu wa Kristo ntaba ar’ uwiwe.

Ikibazo twokwibaza uyu musi : Mbega ndiko ico kimenyesto ko nd’uwa Kristo?

Umusi mwiza!  

Pasteur Cassien NIKO  

Loading