Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Tugiye kuraba igica ca kabiri c’akamaro ko kugendera mû muco w’ijambo ry’Imana.

3. Bituma tutitiranya ibintu.

Ivyakozwe n’Intumwa 9: 3-6 Maz’ arikw aragenda, agira ashike i Damasiko, haza umuco giturumbuka, uvuye mw ijuru, umukayanganira irya n’ino . 4 Yikubita hasi, yumva ijwi rimubaza, riti Sauli, Sauli, umpigira iki? 5 d Aramubaza, at’ Uri nde ga Mwami? Na we ati Ni jewe Yesu, uwo urik’ urahiga ; 6 ariko va hasi, ushike mu gisagara, uzobarirwa ivy’ ukwiye gukora.

Sauli yisanze ariko arahiga Yesu kandi mû mutima azi ko ariko akorer’imana mû kurwanya ishengero.

Iyo ata muco w’ijambo w’Imana umuntu arashobora kwitirirany’ibintu.

Yesaya 55:8-9 Kukw ivyiyumviro vyanje atari vyo vyiyumviro vyanyu, kand’ inzira zanyu atari zo nzira zanje, ni k’Uhoraho agize. 9 g Mbere nk’ukw ijuru ryitanguye isi, ni kw inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n’ivyiyumviro vyanje vyitanguye ivyiyumviro vyanyu.

Iyo tumurikiwe n’ijambo ry’Imana tugir’ivyiyumviro nk’ivya Kristo. 1 Ab’i korinto 2:16 Ni nde yigeze kumenya ivyiyumviro vy’Uhoraho ngo yigishe Uhoraho? Ariko twebge dufise ivyiyumviro vya Kristo.

4. Bituma tuzigama ukwizera.

2 Timoteyo 4:7 narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera.

Ibishaka kutuzimiza ni vyinshi, ariko tumurikiwe n’Ijambo ry’Imana tuzigama ukwizera kuko tumenya ko ikiva ku Mana cose ari ciza!

Abaroma 8:28 Kandi turazi yuko ku bakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, abahamagawe nk’uko yabigabiye.

Ikibazo twokwibaza uyu musi  : Mbega ndiko ndaba mû nyungu z’ijambo ry’Imana? 

Umusi mwiza!  

Pasteur Cassien NIKO 

Loading