Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

4. Imana ishitsa isezerano ryayo.
Itanguriro 21:1-2Uhoraho agendera Sara nk’uko yavuze, kand’ amugirira nk’uko yamubariye. 2 b Sara asama inda, avyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bgiwe, mu gihe cashinzwe, kimwe Imana yari yaramubariye nyene.

Inyuma y’imyaka 25 Imana isezeraniye Aburahamu kuzovyara umwana, igihe Imana yashinze kigeze Imana yashikije isezerano.

Igihe co gushitsa isezerano cegereje, Imana yateje uruhagarara umuryango wose wa Abimeleki kugira ntiyegere Sara mu gihe c’uko Imana ishitsa isezerano. Imana yateje kuba ingumba abo mu rugo rwa Abimeleki mu ntumbero yo gucungera isezerano yasezeraniye Sara, yongera igendera Abimeleki imwihaniza kwegera Sara. Itanguriro 22:1-18

Igihe c’Imana gishitse co gushitsa isezerano, Imana yonyene icunga umutekano w’ijambo yavuze.

Yeremiya 1:12“Maz’ Uhoraho aranyishura, ati Witegereje neza: kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse .”

Wewe uri mu gihe c’uko Imana ishitsa isezerano, utekane kuko Imana iracungereye cane ishitswa c’ico yakuvuzeko.

 

Umusi mwiza !

Pasteur Cassien NIKO

 52 total views,  1 views today

Leave a comment