Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Uyu musi tugiye kuraba ibintu bibiri Yesu yavuze kw’Ishengero ariko arubaka.

1. Ishengero ryiwe rizorwanywa ariko rizokwama rinesha.

Matayo 16:18b&c  kandi kur’ urwo rutare nzorwubakakw ishengero ryanje, kand’ amarembo y’i kuzimu ntazorishobora.

Nk’uko Yesu bamurwanije akiri kur’ino si akanesha niko n’Ishengero ryiwe atagishobora kurinesha.

Ivyahishuriwe Yohana 3:21  Unesha, nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y’ubgami, nk’uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe.

2. Ishengero ryiwe rifis’ububasha bwo kuboha no kubohora.

Matayo 16:19  Nzoguha impfunguzo z’ubgami bgo mw ijuru: kand’ ico uzohambira mw isi kizoba gihambiriwe mw ijuru; n’ico uzohamburura mw isi kizoba gihamburuwe mw ijuru.

Ivyakozwe n’intumwa 12:5Nuko Petero arindirwa mw ibohero: arikw ab’ishengero baramusengera, batakambira Imana bakobeje.

Biciye mû gusenga, Ishengero ryatumye Petero abohoka akurwa mw’ibohero n’umumalayika.
V11″Akenge kagarutse, Petero aribgira, ati Noneho mmenye vy’ukuri yuk’ Umwami yatumye umumarayika wiwe, akankiza ukuboko kwa Herode, bo n’ivyo ubgoko bg’Abayuda bgari bushamaje vyose.”

Petero amaze kurekurwa, umumalayika yabohoye petero hanyuma yica Herode yamuhama.

V23″ Uwo mwanya umumarayika w’Umwami Imana aramukubita, kukw adahaye Imana Rurema icubahiro, aturika inyo, aracikana.”

Ivyo bimaze kuba Ishengero rikomeza guter’imbere.

V 24″ Arikw ijambo ry’Imana riragwira, riramamara.”

Natwe ab’iki gihe, dusab’Imana duhagarare mur’ubwo bushobozi nk’Ishengero rya Kristo.

Umusi mwiza!  

Pasteur Cassien NIKO

Loading