Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom!  
Ibigaragaza ko umuntu yizigiye Imana. Igice ca 3  
3. Ahangana n’iterabwoba rya Satani.
1 Samweli 17:48-49 Nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngw ahure na Dawidi, Dawidi arabandanya ariruka atumbereye ingabo z’Abafilisitiya, ngw ahure n’uwo Mufilisitiya nyene. 49 Maze Dawidi atuma ukuboko mw isaho yiwe, akuray’ ibuye, ariteresha wa mugozi, arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramwo, aca yikubita hasi yubamye.
Dawidi abonye Goliyati atanguye guter’intambwe aza guhura na Dawidi n’iterabwoba ryinshi, Dawidi yaciye yiruka aja guhura nawe.
Uku kwiruka kwa Dawidi aja guhura na Goliyati, cari ikimenyetso co kwizigira Imana, nta bwoba nabukeya yumva muri iwe kuko ubwoba n’umwansi w’ukwizera.
Uko kuntu yagiye yiruka niko yanyarukije kwica Goliyati kuko Dawidi yumva yuzuye ugushobora kw’Imana kandi niko vyagenze.
Nimba twizeye, duhangane n’ibidutey’ubwoba twiruke mu nzira inyuranye n’ubwoba niko kubutsinda.( Pour vaincre la peur, on l’affronte).
Yakobo 4:7b ariko murwanye wa Murwanizi, na we azobahunga

 

Umusi mwiza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading