Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom! 
Ibigaragaza ko umuntu yiyeguriye Imana. Igice cambere.

1. Yirinda ibigirwamana .

Yosuwa 24: 23-25 Yosuwa ati None rero ni mukureh’ imana z’inyamahanga ziri muri mwebge, muhindurire imitima yanyu k’Uhoraho Imana y’Abisirayeli. 24 Abantu bishura Yosuwa, bat’ Uhoraho Imana yacu ni we dusavye, kandi tuzomwumvira. 25 u Nuk’ uwo musi Yosuwa asezeranira abantu isezerano, abashingira ivyagezwe n’amabgirizwa aho nyene i Shekemu.

Ikigirwamana ni ikintu canke umuntu, umwana w’umuntu aha agaciro kurusha Imana. Ico kintu canke uwo muntu ugasanga umutima wose niho uhindukiriye.
Iyo bimeze uko Imana irababara kuko muvyo itihanganira ni ukuyibangikanya n’ikindi kintu kuko mû kamere kayo ni Imana ifuha.
Yosuwa 24:19 Ariko Yosuwa abarira abantu, ati Ntimuzobishobora kugendanira Uhoraho, kukw ar’ Imana yera kand’ ar’ Imana ifuha; ntizoharira ibicumuro vyanyu cank’ ivyaha vyanyu.
Dusuzume rero mû buzima bwacu ibintu canke abantu boba baradutwaye imitima canke ivyoba vyaradutwaye imitima, twihane, imitima yacu tuyigarukane ku Mana kuko arico yaremewe” Guhimbaza Imana”

 

Umusi mwiza !

Pasteur Cassien NIKO

Receive Jesus
Receive forgiveness
Receive eternal life
Receive the gift of the Holy Spirit

Loading