Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Template for Post

Morning Bread: KIRUNDI

Yesaya 43:2

Ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzūzi ntizizokurengera; ni waca mu muriro ntuzosha, kandi n’urubeya ntiruzokubabura.
 
1.Umuntu yagize indoto ariko aratambuka akabona ibirenge bine, yumva Imana ngo ndikumwe nawe, munyuma abona arikwaca muvyondo ntiyasubira kubona vyabirenge, ararira ati Imana wabonye ndikonca mubikomeye ucuranta jenyene? Imana ati ivyo birenge ubona nivyanje wewe naguhetse uri mumugongo.
2.Bene data, Kenshi iyo turiko duca mubikomeye mubuzima bwacu, biroroshe kumwansi aguhenda rw’Imana yaguhevye, abenshi bagacika intege bakihebura bakarira nkuyo muntu tubonye.
3.Ibukako Imana atar’umuntu rw’ibeshe, canke ngo yisubiremwo, ivyo yavuze izobishitsa kandi izobikora. Yavuze ngo NZOBA NDIKUMWE NAWE. Woba uriko uraca mubihe bitoroshe? Rema, arikumwe nawe.
 
 
ISENGESHO: Mana, ndagushimiye kudukunda urukundo ruhoraho , kandi kw’atacoshobora guhindura isezerano ryawe kubuzima bwanje. Mwizina rya Yesu Kristo.Amen 
 

Imana ibahezagire
Pasteur Dieudonne Nduwimana