Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Shalom! 
Dushimir’Imana ukwezi kwa 12/2023. 
Zaburi 103:1-6 Mutima wanje, himbaza Uhoraho: Namwe ibimbamwo vyose, muhimbaze izina ryiwe ryera. 2 b Mutima wanje, himbaza Uhoraho; Ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. 3 c Ni we aharira ibigabitanyo vyawe vyose, Agakiza indwara zawe zose, 4 d Agacungura ubugingo bgawe ngo ntibuje mu mahonero, Akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk’igitsibo, 5 e Agahaza ubukambge bgawe ivyiza, Agatuma usubira mu busore busha bumeze nk’ubg’ inkukuma f.
6 g Uhoraho akora ivy’ ukugororoka, Agacira imanza impahazwa.
Birakwiye ko Duhimbaza Uhoraho n’imitima yacu yose kuko ivyiza yatugiriye ari vyinshi kandi n’ubu akibikora.
Nico gituma twohagarara imbere yiwe twumva ko no muri 2024, atakizobuza gushitsa imigabo myiza Uhoraho adufitiye.
Yobu 42:2 ati Nzi yuk’ ushobora vyose, Kandi kw ata gishobora kubuza imigabo yawe

 

Umusi mwiza!

Pasteur Cassien NIKO

Loading