Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Dukomeze icirwa co kurobanura.

Uyu musi tugiye kuraba igituma dukeneye impwemu yo kurobanura.

1. Kumenya ibifis’ikimazi.

1 Ab’i Korinto 10: 23  Vyose turavyemererwa, arikw ibitugirira ikimazi si vyose . Vyose turavyemererwa, arikw ivyubaka si vyose.

Mu buzima bwa buri musi ibidukenera ni vyinshi kandi dufitiy’uburenganzira, ariko impwemu yo kurobanura ituma duhitamwo ibidufitiy’akamaro, tugahitamwo bike bishoboka muri vyinshi.

Kandi mur’ivyo nyene vyinshi tugomba no kwiyumvira ku bandi tugahitamwo ibibubaka, atari ibibasambura.

2. Kurobanura kudufasha guhitamwo ivy’ingirakimazi tukabikura mu vy’imburakimazi.

Yeramiya 15:19  None rero, uku ni k’Uhoraho agize, ati Ni wahindukira nzokugarukana, ubone guhagarara imbere yanje; kandi ni warobanura ivy’ ingirakimazi ukabikura mu vy’imburakimazi, uzoba nk’akanwa- kanje: abandi baze baguhindukirire, ariko weho ntuz’ ubahindukirire.

Mu buzima har’ibituzako bifise ishusho mbi ariko mur’ivyo harimwo ibitugirir’akamaro.

Ukurobanura gushoboz’umuntu kubona ivyiza biri mu bibi, agakur’ivy’ingirakimazi mu vy’imburakimazi.

Dusab’Imana ubwo bushobozi bwo kurobanura kuko turabukeneye mu buzima bwa misi yose.

Umusi mwiza !  

Pasteur Cassien NIKO

Loading