Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom! 

Uyu musi tugiye kuraba akarorero ka Daniel ingene yabayeho ubuzima bwo gushimish’Imana.

1. Yabanje kubigira ingingo yifatiye mû buzima bwiwe. Daniel 1:8a  Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy’umwami,

2. Uko yagenda ashirwa hejuru niko yakomeza gushimish’Imana muvyo yakora. Daniyeli 6:3  Maze Daniyeli aba agakomeye kuruta abandi bakuru n’abaganwa, kuko yarimw’ ubgenge bg’agahebuza; mber’ umwami yiyumvira kumwegurira kuganza igihugu cose.

3. Akomeza guseng’Imana naho hari hasohots’itegeko ryo guseng’umwami Dariyo imisi 30. v10 Maze Daniyeli amenye kw ico candiko casinyweko, aja i we; kand’ amadirisha y’inzu yiwe yerekeye i Yerusalemu yama yuguruye; akomeza gupfukama gatatu-gatatu ku musi, asenga Imana yiwe ayikengurukira, nk’uko yar’ asanzwe abigenza.

4. Yaterewe mû rwobo rw’intambwe ntizamurya. V22   Imana yanje yarungitse umumarayika wayo, azibira iminwa y’intambge, nta co zankozeko; kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro, kandi nawe, mugenzi, nta kibi nakugiriye.

5. Hashinzwe itegeko mû bihugu 120 ko Imana ya Daniel ariyo ikwiye gusengwa. ” Nshinze icagezwe ngo mu bgami bganje iyo buva bukagera, abantu bahindire agashitsi imbere y’Imana ya Daniyeli, bayubahe: kukw iyo ari yo Mana nzima, ihora ihangamye ibihe vyose; ubgami bgayo ntibuzokwigera buhangura, kand’ ingoma yayo izoshika no kw iherezo.
Daniyeli 6:27  

Iman’iduh’umutima nk’uyu wari muri Daniel tuyihesh’icubahiro mû gihe cacu. 

Umusi mwiza!

Pasteur Cassien NIKO  

Loading