Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom!  

Uyu musi tugiye kuraba akamaro ko kugendera mû muco w’ijambo ry’Imana !

1. Biturinda kuzimira.

Matayo 2:9 Na bo bumvise iry’ umwami, baragenda. Maz’ iyo nyenyeri babonye i burasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y’ah’ uwo mwana ari, ihagararaho.” Aba banyabwenge b’Inyenyeri, har’inyenyeri yabayoboye ibereka aho Yesu yavukiye i Betelehemu nk’uko vyari vyanditse.

V6ngo Kandi wewe, Betelehemu mu ntara ya Yuda, Nturi mutoya mu baganwa ba Yuda,
Kuko kuri wewe hazova uganza, Ni we azoragira abantu banje b’Abisirayeli.

2. Bitumar’ubwoba.

Ivyakozwe n’intumwa 27:22-25 Kandi none ndabaremesha, ni muhumure , kuko muri mwebge hatazopfa n’umwe, atar’ ubgato. Kuko mur’ iri joro umumarayika w’Imana, nd’ uwayo, kandi ni yo nkorera, yahagaze i ruhande yanje, arambgira, ati Nta co utinya, Paulo; ukwiye guhagarara imbere ya Kayisari , kand’ ehe Imana ikwemereye n’abo mugendanye bose. Nuko ni muhumure, yemwe bagabo, kuko nizeye Imana, yuko bizoba nk’uko nabariwe.

Pawulo nta kindi catumye atagir’ubwoba mw’irinde barimwo ryo mû kiyaga. Ijambo yabwiwe n’Imana niryo ryamuhaye kurema no kuremesha abandi.

Ikibazo twokwibaza uyu musi: mbega ndiko ndayoborwa n’ijambo ry’Imana? 

Umusi mwiza! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading