Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shalom ! 

Uyu musi tugiye kuraba aho dukura ubwo bwenge buzana gutahura ivyanditswe.

1. Ubu bwenge buva ku Mana.

Abo i Kolosayi 1: 9-10 Ni co gituma natwe, uhereye igihe twavyumviye, tudahengeshanya kubasengera, no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivy’ igomba n’ubgenge bgose no kumenya ivy’ impwemu, 10 i kugira ngo mugende nk’uko bibereye ab’ Umwami wacu, mumunezereza muri vyose, mwama imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mugwizwa no kumenya Imana

Nk’uko Paulo yasabir’ubwenge ab’i Kolosayi, niko natwe dukwiye kwaman’inyota yo gusab’Imana gutahura. Kandi hari isezerano ko Imana izobiduha.

Yakobo 1: 5 Arikw asangwa har’ uwo muri mwebge akennye ubgenge, n’abusabe Imana, igabira bose ata kinubge, idaterana imirarwe, azobuhabga.

2. Ubwenge kandi buzanwa n’umwete wo guserangura.

Imigani 25:2 Imana guhisha ikintu, n’icubahiro cayo, Arikw abami bo, guserangura ikintu, ni co cubahiro cabo.

Nta wutahura ic’atize. Bibiliya irimwo amabanga menshi, kandi kugir’uyatahura bisaba umwanya wo guserangura umurikiwe na Mpwemu yera.

3. Ugutahura kuzanwa kandi ko kurimbura ( méditation).

Yosuwa 1:8 Ibiri mur’ ico gitabo c’ivyagezwe ntuz’ ubikure mu kanwa kawe; arik’ uze wame ubirimbura ku murango no mw ijoro , kugira ng’ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose; ni ho ivyawe bizogenda neza, ukagira amahirwe.

Nuko tugir’inyota yo kwakir’ubwenge ngo dutahur’ivyanditswe tuzogira amahirwe ( succès) mu buzima bwacu !

Umusi mwiza! 

Pasteur Cassien NIKO 

Loading